Stichting Imelda-NoletOndersteunt ProjectenGezondheidszorg en Kinderen

Stichting Imelda-Nolet

Stichting Imelda-Nolet Ontstaan vanuit de fusie van Stichting Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting op 1 januari 2015.

Ondersteunt Projecten

Ondersteunt Projecten Met financiële middelen.

Gezondheidszorg en Kinderen

Gezondheidszorg en Kinderen Ten gunste van de gezondheidszorg in het algemeen, en kinderen in het bijzonder.

Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens

 

De beleidsvoornemens van de stichting Imelda-Nolet, met ingang van 1 januari 2023 zijn opnieuw vastgesteld zonder wijzigingen.

Donaties worden verstrekt aan projecten die ten goede komen aan onderwijs voor kinderen en gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen in kwetsbare posities. Er is geen ondergrens en geen bovengrens aan omvang van de aanvragen. De voorkeur gaat uit naar aanvragen vanuit landen die voorheen als ‘ontwikkelingslanden’  werden geduid.

De stichting krijgt haar inkomsten uit de vruchten van het beheerd vermogen. Het vermogen ultimo 2022 bedraagt €7,0 mln. Jaarlijks is zo’n €200.000 beschikbaar voor donaties. Het vermogen wordt aangehouden middels beleggingen en banktegoeden.

De stichting kent donaties toe aan concrete, goed omschreven projecten met een start en een eind. De voorkeur gaat niet uit naar bijdragen aan jaarlijks terugkerende exploitatiekosten. Toekenningscriteria zijn voorts:

Het betreft rechtstreekse projectaanvragen, zonder tussenkomst van professionele fondsenwervende instellingen.

  • Het project kan niet verantwoord uit eigen middelen gefinancierd worden.
  • De inzet van vrijwilligers voor toezicht op, en totstandkoming van de projecten.
  • Aantoonbaar lage overheadkosten; de indirecte kosten als percentage van de toegekende projectgelden, is een belangrijk toekenningscriterium.
  • Aanvragen worden digitaal en compleet ingediend. Aanvragen die aan de eisen voldoen, worden in de bestuursvergadering in behandeling genomen. Ten behoeve van de efficiënte beoordeling, vult de aanvragende instantie een projectaanvraagformulier in. Projecten kunnen niet in het bestuur toegelicht worden. De aanvrager ontvangt een toewijzings- of afwijzingsbrief. Over de beslissing wordt niet nader gecorrespondeerd.

 

Het overmaken van bedragen vindt plaats, zodra de aanvragende instantie bevestigt dat het project definitief doorgang heeft.

De aanvragende instantie verplicht zich tot het afleggen van verantwoording over besteding van projectgelden.

 

Ten aanzien van het vermogensbeheer; de stichting kent een beleggingsstatuut en een beleggingscommissie.

 

Het bestuur kent een rooster van aftreden waarbij elk bestuurslid maximaal 3 termijnen van 4 jaar zitting heeft in het bestuur.